Vastutustundlikkus

Tagasi loodusele ja ühiskonnale.

Jätkusuutlikkus on meie tegevuspõhimõtete lahutamatu osa

Meie jätkusuutlikkuse aruandega annab ülevaate grupi kõigi tegevusvaldkondade arengutest, tuues välja olulisemad jätkusuutlikkuse näitajad ja saavutused.

Tutvu meie 2022. aasta jätkusuutlikkuse aruandega siin.

Säästlikkuse aruanne 2021.

Säästlikkuse aruanne 2020.

Säästlikkuse aruanne 2019

Säästlikkuse aruanne 2018

Säästlikkuse aruanne 2017

Jätkusstlikkuse aruanne 2022

Süsinikuheite vähendamiseks peab tegutsema kohe

Meie tegevuspoliitika keskendub toote ja teenuse kvaliteedile, tagades, et see saavutatakse minimaalse keskkonnamõjuga. Pühendume oma äris ja igapäevases tegevuses täies ulatuses jätkusuutliku taastuvenergia süsteemi väljatöötamisele, et asendada fossiilkütuseid. Meie ärieesmärgid tuginevad järgmistele põhimõtetele:

  • kõrgeima kvaliteediga toode
  • minimaalne keskkonnamõju
  • tootmise suurim energiatõhusus
  • turvalisim töökeskkond
  • suurim kasvuhoonegaaside säästupotentsiaal

Ettevõtte ökoloogilise jalajälje parandamiseks jälgime regulaarselt nii oma heitmekogust kui ka energia- ja ressursitõhusust. Parandame pidevalt tulemuslikkust ja tagame, et kaasame piisavalt teavet ja ressursse oma eesmärkide saavutamiseks. Uute otsuste tegemisel hindame alaliselt nende vahetut ja pikaajalist mõju meie töötajatele, klientidele, sidusrühmadele, keskkonnale, tõhususele ja äritegevusele.

Täies ulatuses jälgitav väärtusahel

Järgime kõige laialdasemalt tunnustatud säästva metsamajandamise süsteemide põhimõtteid ja kriteeriume, mis annavad aluse metsaomanike tegevuse majanduslike, sotsiaalsete ja ökoloogiliste aspektide hindamiseks. Oleme liitunud sertifitseeritud puidutöötlemiskogukonnaga ning toetame sellist metsamajandamist, mis säilitab väärtuslikke ökosüsteeme ning tagab metsas töötavatele inimestele ohutud, tervislikud ja õiglased töötingimused. Sertifitseeritud puitu kasutades välistame igasuguse kontrollimata materjali, mis võib pärineda keskkonda ja ühiskonda kahjustavatest allikatest. Sõltumatu kontroll aitab tagada, et pakume absoluutselt parimat teenust nii praegustele kui ka tulevastele klientidele ja partneritele.

Teeme koostööd usaldusväärsete partneritega

Teeme koostööd ainult selliste partneritega, kes tegutsevad samade kvaliteedi-, keskkonna-, energiatõhususe ja tööohutuse põhimõtete alusel nagu meie. Kasutame ainult tarnijaid, kes järgivad säästva metsanduse standardeid ja tarnivad nõuetele vastavaid tooteid.

Lugege meie klientide ja partnerite isikuandmete töötlemise tingimusi

Korruptsiooniriski maandamine on meie tegevuse lahutamatu osa. Teadlikkuse suurendamine, lepinguliste suhete, elektrooniliste maksete ja pideva auditeerimise abil oleme saavutanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis ei jäta meie väärtusahelas ruumi ebaeetilisele käitumisele.

Lugege meie korruptsioonivastase poliitika kohta

Foto: Ekspress Meedia / Argo Ingver

Meie inimesed on meie tugevus

Meie 500 igapäevast töötajat on meie selgroog. Enamik meie tehaseid asub väljaspool suuremaid linnu, pakkudes maapiirkondades stabiilseid ja huvitavaid töövõimalusi. Piirkonna oluliste tööandjatena hoiame tihedat sidet kohalike kogukondadega. Julgustame oma inimesi aktiivselt kasvatama oma teadlikkust kvaliteedist, keskkonnast, energiatõhususest ja töötervishoiust. Kaasame oma töötajaid ettevõttesiseste töörühmade kaudu, kus nad saavad pakkuda ideid ja teadmisi innovatsiooni- ja inseneriprojektide jaoks. Püüdleme pideva arengu poole ja toetame oma inimesi koolituste ja väljaõppe käigus. Samuti toetame aktiivselt oma töötajate treening- ja sporditegevust, et soodustada tervet vaimu ja keha.

Anname ühiskonnale tagasi

Kõik meie tegevussuunad, nii biomassi kui ka bioenergia tootmine, vaatavad tulevikku. Seetõttu on meie tegevus toetajana suunatud suuresti noortele kui meie tulevikule. Oleme otsustanud panustada noorte spordi, hariduse ja teadustöö arendamisse.

Keskendume peamiselt kohalike kogukondade huvidele ja sellele, millised on piirkonna lemmiktegevused. Oleme järjepidevalt lähtunud põhimõttest, et meie tehased toetavad kohalikke algatusi ja tegevusi, kuna nad on parimad piirkonna vajaduste hindajad ja neil on side kohalike inimestega. Kuna meeskonnasport on noorte seas populaarseks muutunud, oleme noorte korvpalli-, võrkpalli- ja jalgpalliklubide toetajad. Paljud meie kontserni tütarettevõtted on valinud oma toetatavad valdkonnad, millele nad kogu südamest kaasa elavad ja pikemaajalist tuge pakuvad. Igal aastal toetame rohkem kui 60 erinevat kohalikku algatust ja tegevust Eestis, Lätis, Leedus ja USA-s.

Meie tegevuspõhimõtted

Graanul Investi tegevuspõhimõtted ühendavad meie tänast meeskonda ja nende alusel oleme kaardistanud olulisemad koostööpartnerid, kes jagavad sarnaseid vaateid ja võimaldavad meil neid põhimõtteid üha laialdasemalt rakendada. Meie eesmärgiks on tagada turvaline töökeskkond ning keskkonnasäästlik ja efektiivne tootmisprotsess, mis võimaldaks luua parima kvaliteediga keskkonnasõbralikke tooteid. Graanul Invest ning kõik otsesed ja kaudsed tütarettevõtted, olenemata asukohast, on pühendunud eetilisele äritegevusele ja jätkusuutlikule väärtusahelale. Järgime kõigis jurisdiktsioonides, kus tegutseme, kõiki kohalduvaid seaduseid, parimaid praktikaid ning all olevaid põhimõtteid. Ühtlasi jälgime, et seda teeksid ka meie koostööpartnerid.

Graanul Invest grupi tegevuspõhimõtted saate alla laadida siit.