Biomass

Pelletid on keskkonna-sõbralik kütus

Pelletid on keskkonnasõbralik kütus, mis asendab fossiilkütuseid

Pelletid ehk küttegraanulid on tahke biokütus, mis on üks paindlikumaid ja efektiivsemaid taastuvenergia allikaid.

Pelletid on kõrge energiaväärtusega küttematerjal, mis asendab gaasi, naftat või põlevkivi. Fossiilsete materjalide põletamisel toome maapõuest välja üha uut süsinikku, andes hoogu inimtekkelistele kliimamuutustele. Igasugune fossiilne materjal, mille suudame jätta maapõue, on samm lähemale kliimaprobleemide lahendamisele.

Õigesti varutud ja kasutatud bioenergia on osa tasakaalus süsinikuringist. Kliimaprobleeme põhjustab atmosfäärse süsinikuringi tasakaalu rikkumine fossiilse süsiniku vabastamise tõttu. Bioenergiast eralduval süsinikul on selles ringlevas taskaalus oma koht juba olemas, fosiilkütustest eralduvale süsinikule kohta ei ole.

Puidujääkide kasutamine energeetikas võimaldab liikuda kliima eesmärkide täitmise poole, sest nii põletame vähem naftat, põlevkivi ja maagaasi. Säästlikult toodetud puidupõhine biomass on keskkonnasõbralik energiaallikas, kui tooraine pärineb loomulikest jäätmevoogudest, ei konkureeri hinnas ega väärtuses teiste tööstusharudega ning on toodetud võimalikult väikese keskkonnamõjuga. Sellistele kriteeriumitele vastavast biomassist toodetud energia võib elutsükli jooksul vähendada emissiooni kuni 98% võrreldes söe-energiaga ning on kliimaeesmärkide saavutamiseks möödapääsmatu.

Oleme usaldusväärne pelletitootja

Graanul Invest on üks maailma juhtivaid ja usaldusväärsemaid puidupelletite tootjaid, olles bioenergia arendamisega tegelenud üle 20 aasta. Eestis sündinud ettevõttest on kasvanud rahvusvaheline grupp, kuhu kuulub 12 tänapäevast pelletitehast, nendest neli Eestis, kuus Lätis, üks Leedus ja üks USAs. Oleme usaldusväärne partner nii kohalikele tarnijatele ja metsaomanikele kui ka rahvusvahelistele suurettevõtetele üle maailma. Grupi tootmisvõimsus on 2,7 miljonit tonni pelleteid aastas, millega oleme üks Euroopa suurimaid pelletitootjaid.

Puidupelletid on keskkonnasõbralik biokütus, mida toodetakse metsa- ja puidutööstuses üle jäävast materjalist. Pelletite tooraineks on puidutööstuse tootmisjäägid (saepuru ja hake) ning madala kvaliteediga tüvepuit, mis ei sobi saematerjali ega muude puittoodete tootmiseks.

Oleme pühendunud biomassi massibilansi hoidmisele ja tagame, et SBP-nõuetele vastavalt ei ületa müüdud puidugraanulite kogus käideldud tooraine kogust.

Peame iga sortimendi kohta individuaalset massibilansi arvestust ja säilitame teavet kõigi toorainegruppide kohta. Meie informatsioon tooraine sortimentide kohta sisaldab biomassi päritoluriiki ja andmeid KHG arvutuste jaoks, alates biomassi transpordist raielangilt kuni pelletitehaseni ning ka tootespetsiifilisi KHG andmeid.

Tööstus- ja preemiumpelletid

Mitmeastmelise protsessi tulemusena, mille käigus materjal sorteeritakse, purustatakse, kuivatatakse ja pressitakse, tekivad 6 mm läbimõõduga graanulid, mis koosnevad ilma ühegi keemilise lisandita naturaalsest pidumassist. Puidupelleteid on mugav kasutada nii kodumajapidamises kui ka tööstuslikes automaatsüsteemides.

Graanul Investi toodangu põhiosa (98%) moodustavad tööstuspelletid, mida ekspordime Baltikumist väljapoole. Peamised tööstuspelletite sihtturud on Suurbritannia, Taani ja Holland. Tööstuspelleteid kasutatakse enamasti elektri-ja koostootmisjaamades fossiilsete materjalide asemel.

Preemiumpelletid on kõrge kvaliteediga biokütus, mida saab kasutada kodumajapidamistele mõeldud automaatsetes pelletikateldes.

Pelleteid toodetakse ainult jääkmaterjalist

Toodame puidupelleteid ainult teistes tööstusharudes üle jäävast toorainest, millele ei ole muud rakendust ja mis muidu jääks kasutuseta. Kogu kasutatav materjal on läbinud kaskaadiefekti hinnas, väärtuses ja prioriteedis. See tähendab, et tooraineks kasutatav puit on kõige madalama kvaliteediga sortimendist (energia- või küttepuu) ja kõige madalama hinnaga, mis on turul saadaval.

Vahel võib selliseks jääkmaterjaliks olla ka madala kvaliteediga tüvepuit, see tähendab puidutööstuses praagiks loetud defektsed ümarpuud, mille pikkus, kõverus, kahjustused, metallisisaldus või muud defektid ei vasta saeveskite, vineeritehaste ega paberitööstuse nõuetele. Sellise puidu füüsilised omadused ja kvaliteet on puidutööstuse mitmete parameetrite läbi hinnates kõige madalamad ning seetõttu on ka puidu väärtus kõige madalam. Seda nii hinnas kui ka võimalike kasutusviiside mõttes. Materjal on läbinud materjalikasutuse hierarhia ehk selle kasutamine materjali-, ehitus-, keemia- või paberitööstuses on puidu füüsiliste omaduste, tooraine tekkekoha või küllastunud turu tõttu välistatud.

Selle ahela läbimist ja tõendamist jälgivad rangelt kõik bioenergeetika turu osapooled. See on biomassipõhise taastuvenergia tootmise põhireegel. Biomassitootjad läbivad igal aastal auditeid, mille käigus kontrollitakse toorainena kasutatava puidu päritolu ja tooraine sortimenti tonni täpsusega. Bioenergias kasutatavat materjali reglementeerib taastuvenergia direktiiv (RED II), mille reeglid kehtivad vähemalt aastani 2030. Auditeerimata tooraine ja biomass ei kvalifitseeru taastuvenergiana.

Kogu bioenergeetikas kasutatav biomass ehk pelletite tootmiseks kasutatav materjal on olemasoleva puidu- ja metsatööstuse loomuliku tegevuse jääk. See materjal oli ülejäägina olemas juba enne bioenergeetika suuna tekkimist ja tõenäoliselt tekib sellist jääkmaterjali tulevikus aina rohkem, sest nii ehitus- kui ka materjalisektoris suurendatakse järk-järgult biomaterjali osakaalu.

Efektiivsed ja tänapäevased tehased

Graanul Investi tehased arenevad pidevalt ja on ühed tänapäevasemad oma valdkonnas. Digilahendused võimaldavad ülidetailselt jälgida materjali liikumist ja juhtida tootmisprotsesse. Meie tehaste väravates toimuv toorainekoorma 3D skannimine võimaldab kiirelt ja täpselt tuvastada kogu saabuva toormaterjali, tagades usaldusväärsuse ja täpsuse kõigi meie partnerite jaoks.

Graanul Investi pelletitootmise väärtusahela kasvuhoonegaaside näitaja on Euroopa pelletituru keskmisest märkimisväärselt madalam. Selle oleme saavutanud mitme jõupingutuste koosmõjul, aga peamise edumaa on andnud biomassist elektri- ja soojusenergia koostootmine.

Olulised tööandjad maal

Kõik meie pelletitehased asuvad suurematest linnadest eemal, olles olulised tööandjad maapiirkondades. Piirkondlike võimaluste ärakasutamine ning inimestele töökohtade pakkumine kodu lähedal aitab kaasa regionaalarengule ja toetab jätkusuutlikku elu maal. Meie eesmärk on toetada kohalikke kogukondi ja panustada aktiivselt piirkonna elu edendamisse.

Bioenergeetikal on oluline roll ka selles, et Baltimaade maapiirkondades areneks puidutöötlemise tehnoloogia ja säiliks võimalus osaleda selle tööstusharu innovatsioonis ja kiiresti laieneval rahvusvahelisel turul.

Bioenergia on osa puidutööstuse ringmajanduse tsüklist, kasutades ära kõik jäägid ja luues väärtust erineva kvaliteediga puidust.