Soojus ja energia

Fossiilkütuste vaba, taastuvast allikast pärinev soojus ja energia

Tõhus taastuvenergia

Bioenergia on tänapäeva Euroopas peamine taastuvallikast pärinev fossiilkütustevaba energia, mida kasutatakse elektri tootmiseks, tööstusrajatiste ja eluhoonete kütmiseks ning transpordiks. Hoonete kütmiseks ja jahutamiseks kulub ligikaudu pool kogu Euroopa energia lõpptarbimisest. Vaid viiendik sellest energiast on toodetud taastuvate allikate baasil. Ainuüksi tööstussektoris kulutatakse üle 70% energia lõpptarbimisest kütteks.

Biomassi baasil töötavad soojuse ja elektri koostootmisjaamad muutuvad maailma energeetikasektoris üha olulisemaks ning on tänapäeval üks peamisi ja tõhusamaid taastuvenergial põhinevaid energiatootmisviise.

2012. aastast oleme oma pelletitehaste juurde rajanud soojuse ja elektri koostootmisjaamu, mille tulemusel on meie energiatootmisvõimsus märkimisväärselt suurenenud. Graanul Invest toodab kõigile tunnustatud kriteeriumidele vastavat taastuvenergiat, mis on fossiilkütustevaba ja süsinikuneutraalne.

Oleme üks suurimaid taastuvenergia tootjaid Balti regioonis ning 2020. aastal tootsime 17% kogu Eesti taastuvenergiast.

6 soojus-ja elektrijaama

Meie viiel Euroopa pelletitehasel on soojuse ja elektri koostootmisjaamad, mis varustavad pelletitehast soojus- ja elektrienergiaga ning edastavad taastuvenergiat elektrivõrku. Meie tootmisvõimsus on suurim ka Eestis, kus üldvõrgust pärit elektrienergia süsinikuintensiivsus on kõige suurem.

Koostootmisjaamade jääksoojus suunatakse pelletitehastesse, kus seda kasutatakse madalama kvaliteediga tooraine kuivatamiseks. Üle kolmandiku meie grupi soojustarbimisest katab ülitõhusa elektritootmise kõrvalsaadusena toodetud energia, ülejäänud osa läheb trummelkuivatite tarbeks biomassikateldes.

Meie jõupingutused oma tehnoloogia ja tarneahelate arendamisel on toonud meid seisu, kus meie ettevõte mitte ainult ei täida aastaks 2030 praegu teadaolevaid Euroopa kliimaeesmärke, vaid edestab neid tublisti. Eriti loodame olla eeskujuks ettevõtetele, kes sõltuvad soojusenergiast ega saa loota kaugküttele ning kes peaksid juba praegu probleemiga tegelema asuma.

Kasutame ainult tööstusjääke

Koostootmisjaamades kasutame kütusena puukoort ja metsatööstuse hakitud jääkpuitu. Suurema osa puukoort saame pelletitehaste koorimisliinidelt, kuid ostame ka puidutööstuses üle jäänud materjali. Hakitud metsalaastud (okste, puulatvade ja puukoore segu) jõuavad meie koostootmisjaamadesse metsatööstusest, kus see on kõrvalsaadus.

Metsade säästva majandamise ja tarneahela nõuete rakendamine kütuse hankimisel võimaldab meil tagada, et keelatud päritoluga või ohustatud liike sisaldav ebaseaduslik biomass meie energiatootmisse kunagi ei jõua. Kvaliteetset puitu sisaldav või keelatud aladelt pärinev biomass ei tohi energeetikasektorisse sattuda. See annab meile kindluse, et meie toodetav energia on tõesti taastuv ja jätkusuutlik.

Pidev arendustöö

Oleme oma koostootmisjaamades kasutusele võtnud kontrollirakenduse, mis võimaldab meie spetsialistidel energiatootmisplokki nutiseadme kaudu jälgida ja juhtida. Samal ajal oleme välja töötanud ka hooldusprogrammi, mis annab vaid mõne klõpsuga täpse ülevaate varuosade laovarust, hooldusaruannetest, kõigist seadmetest ning nende kasutusjuhenditest. Programm aitab seadistada ka hooldusvälpasid ja tuletab neid meie töötajatele meelde. Seesugused nutikad lahendused annavad meile võimaluse hallata sama tüüpi elektrijaamu paindlikult ja vaid väikese professionaalse meeskonnaga.

Taaskasutame isegi tuhka

Meie koostootmisjaamades tekkiv puutuhk läheb taaskasutusse: kohalikele põllumajandustootjatele pinnase lupjamiseks. Põllumajandustootjad kasutavad tuhka oma põldude happeliste muldade pH tõstmiseks, parandades nii mulla vee- ja õhurežiimi. See hoiab ära umbes 20 000 tonni tuha prügilatesse suunamise.

Kogu meie tuhk on väetiseregistris tootena registreeritud ja meil on vastavad keskkonnaload. Vastavalt õigusaktidele rakendame tuha osas pidevat sisekontrolli pädevates laborites, tagamaks meie puutuha vastavuse lupjamiseks kasutatava materjali nõuetele.