Privaatsuspoliitika

Graanul Investi isikuandmete töötlemise üldtingimused leiab siit.

1 VEEBILEHT ÜLDINE

1.1 Seda veebilehte haldab Graanul Invest AS („me“ või „meie“). Me mõistame teie privaatsuse olulisust ja oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Selles privaatsusteatises („teatis“) selgitatakse põhimõtteid, mida järgides me teavet kogume ja kasutame, kui külastate veebilehte: www.graanulinvest.com („veebileht“).

1.2 Me töötleme teie isikuandmeid selles teatises kirjeldatud viisil ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) ja Eesti Vabariigi riiklike andmekaitseseadustega, mida kohaldatakse teatise jaotises 2 nimetatud isikuandmete vastutava töötleja suhtes.

2 ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

2.1 Selle teatise jaotises 4 väljatoodud isikuandmete töötlemise eesmärgil on teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks:

Graanul Invest AS,

Aadress: Humala tn 2, 10617 Tallinn

E-posti aadress: info@graanulinvest.com

2.2 Isikuandmete kaitsega seotud päringute korral võtke meiega ühendust, kirjutades e-postiaadressile: info@graanulinvest.com.

3 ISIKUANDMETE KATEGOORIAD JA ALLIKAD

3.1 Isikuandmed on teave, mida saab kasutada otseselt või kaudselt teie kui eraisiku isiklikuks tuvastamiseks, teiega ühenduse võtmiseks või teie asukoha tuvastamiseks („isikuandmed“). Kogutud isikuandmete allikas on sõltuv sellest, kuidas meiega suhtlete.

3.1.1 Kui suhtlete meiega e-kirjade kaudu, siis töötleme järgimisi isikuandmeid: nimi, e-postiaadress, telefoninumber, teie sõnumi sisu. Lisaks võime täiendada teilt meile otse edastatud isikuandmeid teabega, mis on saadud kätte avalikult kättesaadavatest ressurssidest ja registripidajatelt („suhtlusandmed“).

Allikas: isikuandmed, mille esitate meile meiega otse ühendust võttes, ja teave, mille oleme saanud avalikult kättesaadavatest ressurssidest ja registripidajatelt.

3.1.2 Veebilehe külastamisel töötleb meie server järgmisi andmeid: IP-aadress, internetiühenduse pakkuja, viitav URL, kuupäev, kellaaeg, juurdepääsuload, seansi võti, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, edastatud andmete hulk ja olek („tehnilised andmed“).

Allikas: veebilehe sirvimise ajal genereerib veebileht ise või kogub teie seadmest automaatselt tehnilisi andmeid.

3.2 Kui te ei esita nõutavat teavet, siis ei pruugi meil olla võimalik teiega ühendust võtta ega täita muid selle teatise jaotises 4 sätestatud eesmärke.

 

4 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID

4.1 Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks sõltub isikuandmete kogumise eesmärgist ja kontekstist. Järgnevalt on esitatud isikuandmete töötlemise eesmärkide kirjeldav nimekiri, mis on seotud konkreetse andmekategooriate ja õiguslike alustega andmete töötlemiseks:

Töötlemise eesmärk

Õiguslik alus andmete töötlemiseks

Töötlemise eesmärgil kasutatavad isikuandmed

Teie esitatud päringutele ja taotlustele e-posti kaudu vastamine

Meie õigustatud huvi suhete tõhusa haldamise tagamiseks võimalike klientide ja huvitatud isikutega.

Kui soovite saada meie kliendiks või juba olete meie klient ja teie saadetud päring või taotlus on seotud meievahelise võimaliku või jätkuva kliendisuhtega, siis on õiguslikuks aluseks lepingueelsete meetmete võtmine või lepingu täitmine.

Suhtlusandmed

Teie (või teie esindatava üksuse) kohta täiendava teabe kogumine avalikult kättesaadavatest ressurssidest ja registripidajatelt

Meie õigustatud huvi tõhusa suhtehalduse tagamiseks võimalike klientide ja huvitatud isikutega.

Veebilehe probleemide diagnoosimine ja parandamine

Meie õigustatud huvi andmeturvalisuse tagamiseks ja veebilehega seotud pettuste vältimiseks; veebilehe toimivuse tagamine

Tehnilised andmed

Isikuandmeid sisaldava teabe salvestamine meie varundussüsteemidesse

Meie õigustatud huvi andmetöötlustoimingute turvalisuse tagamiseks

Suhtlusandmed, tehnilised andmed

Andmete avalikustamine ettevõttes Graanul Invest AS ja teistes grupi ettevõtetes

Meie õigustatud huvi kasutada jagatud haldustaristut ja tagada tõhus suhtejuhtimine

4.2 Me võime teie isikuandmeid töödelda muudel eesmärkidel, kui me avaldame teile vastavad eesmärgid ja kasutuse asjakohasel ajal ning kui nõustute isikuandmete kavandatud kasutamisega, kui uuel viisil isikuandmete töötlemiseks esinevad muud õiguslikud alused või kui uus isikuandmete töötlemise eesmärk on kooskõlas eelnevalt kirjeldatud algse isikuandmete töötlemise eesmärgiga.

 

5 ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

5.1 Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik selle teatise jaotises 4 nimetatud eesmärkide saavutamiseks või seni, kuni meile kehtiv õiguslik kohustus seda ette näeb. Isikuandmete sobiva säilitamisperioodi määramiseks arvestame isikuandmete hulka, nende olemust ja tundlikkust, võimalikku teie isikuandmete loata kasutamisest või avalikustamisest tingitud kahju esinemise ohtu, töötlemise eesmärke ja seda, kas me saame need eesmärgid saavutada muude vahenditega, kuid ka kohalduvaid seadusjärgseid kohustusi. Isikuandmeid säilitades võtame arvesse tegelikku vajadust lahendada vaidlused ja jõustada meievahelist lepingut või anonüümida teie isikuandmed ning säilitada seda anonüümitud teavet määramata ajani.

5.2 Pärast selle teatise punktis 5.1 määratud säilitamisperioodi möödumist või töötlemise eesmärgile vastava õigusliku aluse lõppemist võime isikuandmeid sisaldavad materjalid varundussüsteemides säilitada nii, et vastavad materjalid kustutakse pärast varundustsükli lõppemist. Tagame, et varundusperioodil rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid ja varundatud materjale enam ei kasutata.

6 TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA

6.1 Meil on õiguslik kohustus tagada, et teie isikuandmed oleksid täpsed ja ajakohased. Palume teil meid selle kohustuse täitmisel aidata, tagades, et teavitate meid kõigist muudatustest, mis tuleb teha teie isikuandmetes, mida meie töötleme.

6.2 Te võite igal ajal kasutada järgmisi õiguseid seoses oma isikuandmetega, mida meie töötleme, võttes meiega ühendust selles teatises viidatud kontaktandmete kaudu:

6.2.1 Õigus tutvuda andmetega: teil on õigus taotleda juurdepääsu kõigile andmetele, mida võib pidada teie isikuandmeteks. See hõlmab õigust saada teavet selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, millist liiki isikuandmeid me töötleme ja miks me andmeid töötleme;

6.2.2 Õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda, et me parandaksime teie isikuandmed, kui arvate, et need on ebatäpsed või puudulikud;

6.2.3 Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, sealhulgas näiteks teie isikuandmete töötlemisele turunduslikel eesmärkidel või kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil;

6.2.4 Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: teil on õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist, kui soovite: (i) vaidlustada andmete töötlemise seaduslikkust; (ii) parandada isikuandmete ebaseaduslikku töötlemist; (iii) saada kätte isikuandmed või vältida nende kustutamist õiguslike nõuete esitamiseks või nende eest kaitsmiseks; või (iv) nõuda töötlemise piiramist, kuni on hinnatud usutavust, et meil on õigustatud huvi konkreetse töötlemistoimingu vastu;

6.2.5 Õigus andmete kustutamisele: võite taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise eesmärkidel või kui leiate, et andmete töötlemine on ebaseaduslik, või kui arvate, et isikuandmed tuleb kustutada, et saaksime täita õiguslikku nõuet;

6.2.6 Andmete ülekandmise õigus: kui teie isikuandmeid töödeldakse automaatselt teie nõusolekul või vastastikuse lepingulise suhte alusel, siis võite nõuda, et edastaksime teile need isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Lisaks võite taotleda isikuandmete edastamist teisele töötlejale. Pidage meeles, et viimast saab teha ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav;

6.2.7 Õigus nõusolek tagasi võtta: kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, siis on teil õigus oma nõusolek selliseks töötlemiseks igal ajal tagasi võtta;

6.2.8 Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele: kui te ei ole rahul meie vastusega teie taotlusele seoses isikuandmetega või arvate, et töötleme teie isikuandmeid seadusega mitte kooskõlas oleval viisil, siis saate oma nõude esitada Eesti Andmekaitse Inspektsioonile e-postiaadressil atinfo@aki.ee (https://www.aki.ee/).

6.3 Pange palun tähele, et enne teie päringule vastamist võime paluda teil esitada täiendavat teavet teie isiku tuvastamiseks ja selleks, et hinnata teie taotlust teatise jaotises 6.2 toodud õiguste kohta.

7 ISIKUANDMETE JAGAMINE JA ANDMETE EDASTAMINE

7.1 Teie isikuandmed avalikustatakse meie töötajatele, kellel on oma kohustuste tõttu vajadus teie isikuandmeid töödelda.

7.2 Ainult siis, kui see on vajalik meie seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste täitmiseks, võime avalikustada teie isikuandmeid järgmistele andmesaajatele:

Andmesaaja tüüp

Avalikustamise eesmärk

Õiguskaitse- ja andmekaitseasutused

Me avaldame teie isikuandmed õiguskaitse- ja andmekaitseasutustele ainult siis, kui oleme kohustatud neid andmeid avalikustama või neid jagama, et täita õiguslikke kohustusi (näiteks, kui see on kehtivate seaduste kohaselt, kohtuotsusega või pettuste või muude kuritegude ärahoidmiseks nõutav)

Professionaalsed nõustajad (õigusnõustajad, raamatupidamine jne; need isikud on seotud konfidentsiaalsuskohustusega)

Juhul, kui isik ei tegutse volitatud töötlejana, siis on tal olemas õigustatud huvi meie tavapärase äritegevuse läbiviimiseks ja toetamiseks.

IT-teenuse pakkujad

Juhul, kui isik ei tegutse volitatud töötlejana, siis pakub ta igapäevaste ärifunktsioonide jaoks vajalikke IT-lahendusi

Graanul Invest AS ja teised grupi ettevõtted (vajadusel)

Vajadusel võivad teie isikuandmed saada kättesaadavaks Graanul Invest AS-i ja teiste grupi üksuste töötajate jaoks, et kasutada ühist haldustaristut.

7.3 Lisaks teatise jaotises 7.2 toodud kolmandatele isikutele võime avaldada isikuandmeid kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, kes tegutsevad volitatud töötlejatena ja võivad kasutada tehnilist taristut, mida vajame oma igapäevategevuse majutamiseks, salvestamiseks, haldamiseks ja ülalpidamiseks. Veebilehe kaudu e-posti teel suhtluse majutamiseks oleme võtnud kasutusele IT-teenuse pakkuja teenused.

7.4 Mõnel juhul võime teie isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, kui vastavad operatiivteenuste pakkujad asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks otsustame kasutada spetsiaalseid isikuandmete kaitsemeetmeid. Teil on õigus tutvuda nende isikuandmetega, mida edastame väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, või saada teavet enda selliste isikuandmete edastamise ning sellega seotud kaitsemeetmete kohta, võttes meiega ühendust, kasutades selleks teatises esitatud kontaktandmeid.

8 KÜPSISED

Me kasutame oma veebilehel „küpsiseid“. Küpsised aitavad meil oma teenuseid täiustada ja neid mugavamalt kasutada, kuid ka oma teenuseid turustada.

Me kogume andmeid selle kohta, kuidas kasutajad suhtlevad meie veebilehe ja/või rakendusega. Lisaks kogume teie arvutist või seadmest teavet, näiteks IP-aadressi ja teavet teie kasutatava brauseri ja keeleseadete kohta. Kogume ka statistilisel eesmärkidel teavet selle kohta, kuidas kasutaja meie veebilehti ja rakendusi kasutab, et meie veebilehti ja rakendusi täiustada ning kuvada kliendi jaoks kohandatud sisu.

Kui eelistate, et teie isikuandmeid meie veebilehel ei töödeldaks, siis võite aktiveerida oma veebibrauseris privaatse sirvimise funktsiooni. See on teie valik.

9 SELLE TEATISE MUUDATUSED

9.1 Seda teatist võidakse aeg-ajalt muuta või parandada, et kajastada muudatusi isikuandmete töötlemise viisides, ja sellisel juhul ilmub sellele lehele teatise uusim versioon. Palun kontrollige seda lehte perioodiliselt ja eriti enne uute isikuandmete edastamist.