Graanul Invest tunnustab Ühendkuningriigi valitsuse selget toetust säästliku biomassi kasutamisele

Maailma juhtiv kestliku biomassi ja bioenergia tootja Graanul Invest tunnustab Ühendkuningriigi biomassistrateegiat, milles osutatakse biomassi erakordsele potentsiaalile tulevases energiaüleminekus ja riigi püüdlustes nullheite poole.

Strateegias kinnitatakse Ühendkuningriigi kindlat pühendumust säästliku biomassi kasutamisele. Ühtlasi hinnatakse võimalusi, kuidas anda biomassile kogu majanduses strateegiline eelis, mis aitaks täita valitsuse keskkonna ja energiajulgeoleku alal võetud kohustusi. Lisaks seatakse biomassistrateegias ambitsioonikad eesmärgid säästlike biokütuste kasutamisele, et saavutada nullheide energiatootmises, lennunduses ja transpordisektoris.

Strateegias nimetatakse säästlikult toodetud biomassi taastuvaks ja vähese süsinikuheitega energiaallikaks ja materjaliks. UK valitsus tunnustab biomassi silmapaistvat rolli elektri-, kütte- ja transpordisektori süsinikuheite vähendamisel ning on oodata, et tulevikus asendab see üha rohkem fossiilkütuseid. Strateegias rõhutatakse ka biomassi suurt potentsiaali, et saavutada 2050. aastaks nullheide Ühendkuningriigi lennundussektoris.

Graanul Invest toetab Ühendkuningriigi poliitilist suunda biomassi osas

Graanul Invest toetab täielikult Ühendkuningriigi selget poliitilist suunda ja plaani, mis näeb ette biomassi jätkuva kasutamise, ning kannustab kasvuhoonegaaside heitkogustele ambitsioonikamate piirmäärade seadmist. Strateegias jätkusuutlikkuse, õhukvaliteedi, nullheite, ringmajanduse ja ressursitõhususe valdkondades seatud eeliskasutuse põhimõtted on väga sarnased meie grupi aluspõhimõtetega.

„Graanul Investi ülemaailmsed ambitsioonid ühilduvad biomassistrateegias kirjeldatud peamiste eesmärkidega ning meie kasutatav biomass vastab juba praegu kõige rangematele kestlikkuse kriteeriumidele. On julgustav näha, et Ühendkuningriigi valitsus püüab pidevalt juurutada parimaid teadaolevaid kestlikkustavasid, ning meeldiv tõdeda, et säästliku biomassi roll nullheite saavutamisel on saanud ametliku poliitika osaks,“ kommenteeris Graanul Investi jätkusuutlikkuse valdkonna juht Mihkel Jugaste.

„Me rõõmustame algatuste üle, millega parandatakse kohalike sidusrühmade, valitsusväliste organisatsioonide ja kogukondade teadlikkust biomassist kui kõige tõhusamast, kergemini kättesaadavamast ja majanduslikult tasuvamast fossiilkütuste ja tööstusmaterjalide asendajast.
Lisaks sellele, et puidugraanulid on üks parimaid rohekütuseid energiasektoris, võib neist kujuneda ka parim süsinikneutraalne ja jätkusuutlik tooraine, millega saab asendada toornaftat lennu- ja transpordikütuste, aga ka keemiatoodete ja plastide tootmises,“ ütles Graanul Investi tegevjuht Nicholas B. Dottino.

Graanul Investist

Graanul Invest on maailma juhtiv biomassi ja bioenergia tootja. Gruppi kuulub 12 tänapäevast pelletitehast Baltimaades ja USAs ning kuus soojuse ja elektri koostootmisjaama Eestis ja Lätis.

• Meie toote väärtusahela elutsükli jalajälg RED II metoodika järgi oli 2022. aastal 6,83 g CO2 ekvivalenti MJ kohta, parimate näitajatega tehastes lausa 4,4 g CO2 ekvivalenti MJ kohta. Graanul Investi tootmise ökoloogiline jalajälg on tublisti väiksem, kui kõige rangemad Ühendkuningriigis arutlusel olevad kasvuhoonegaaside piirmäärad.

• Meie ringmajanduse põhimõttel toimivates tehastes tekib minimaalselt jäätmeid. Näiteks meie koostootmisjaamades tekkinud tuhk väärindatakse hinnalise mineraalväetisena ja suunatakse loodusliku aineringluse osana tagasi ümberkaudsetele põldudele.

• Meil on täiesti läbipaistev ja kohalik tarneahel: tooraine keskmine hankeraadius on kõigest 37 km.

Graanul Investi jätkusuutlikkuspõhimõtete kohta saate lähemalt lugeda meie 2022. aasta jätkusuutlikkuse aruandest.