Eesti biomass vastab täielikult UK jätkusuutlikkuse nõuetele

Vastupidiselt NRDC poolt avaldatud valeväidetele on Eesti päritolu biomass täielikult kooskõlas UK jätkusuutlikkuse standarditega. NRDC avaldatud tekst proovib tuua välja eksimusi jätkusuutlikkuse kriteeriumites, kuid osutus hoopis alginfo vääraks tõlgenduseks. Kogu Graanul Investi poolt kasutatav biomass on teistest tööstustest ülejääv materjal, mis ei mõjuta kuidagi metsamajandamise praktikaid. Haruldaste liikide, võtmetähtsusega ökosüsteemide ning mitmekesisuse kaitseks rakendab Graanul Invest erinevaid meetmeid spetsiifiliste riskide maandadamiseks.

NRDC avaldatud materjal tõi välja alusetud süüdistused Graanul Investi ja meie koostööpartnerite vastu ning seetõttu peame oluliseks esitada sõltumatul analüüsil tugineva hinnangu nimetatud tekstile ja selles väidetule.

Kõnealune NRDC dokument kasutab algallikana juba varasemalt avaldatud SOMO raportit (avaldati 2021. aastal, et uurida Eesti biomassi vastavust Hollandi turule), mis põhineb suuresti ühe huvigrupi, Eestimaa Looduse Fondi (ELF) väidetel ja seisukohtadel.

Kahjuks eiratakse selles hinnangus kõnealuses valdkonnas väga aktiivselt tegutsevate teiste huvigruppide, eksperdirühmade ning akadeemikute olulisi seisukohti. NRDC poolt avaldatud materjal ei sisalda SOMO raportiga võrreldes uut uurimismaterjali või analüüsi ning on seetõttu üllatav, et UK kontekstis taaskasutatakse infot, mis on juba ebatäpseks tunnistatud.  Pärast SOMO raporti avaldamist toimus ametlik (nii ettevõtte sisene, väline kui regulaatorite tasemel) uurimine esitatud süüdistuste kontrollimiseks. Põhjaliku uurimise käigus eksimusi ei tuvastatud ning Eesti biomass tunnistati kõigile seatud jätkusuutlikkuse nõudmistele vastavaks. Graanul Invest ja meie metsanduse koostööpartnerid jälgivad väga rangeid jätkusuutlikkuse nõudeid ja tervele meie tarneahelale kehtestatud nõuete vastavust kontrollitakse metsast tootmiseni regulaarselt ning järjepidevalt.

Kõrge kaitseväärtusega metsad ja liigid on Eestis hästi kaitstud

Väidetavat metsaraiet kõrge kaitseväärtusega elupaikades, turbaaladel, valgaladel ja Natura 2000 metsades on audiitorite poolt põhjalikult uuritud mitmete aastatel jooksul ning puudusi alade kaitses või jätkusuutlikkuse nõuete täitmisel pole sõltumatute osapoolte poolt tuvastatud.

NRDC poolt esitatud selektiivselt valitud juhtumid tundlikest piirkondadest ei iseloomusta millegi poolest Eesti metsamajandamise tavapäraseid praktikaid või puiduvoo mahtusid, kuid on sellegi poolest kooskõlas kõigi riiklike regulatsioonide ja jätkusuutlikkuse nõuetega. Baltikumis on suured kaitsealad ja metsaseaduses määratud väga ranged mitmekesisuse kaitsmise meetmed, mis aitavad tuvastada ja kaitsta kõrge väärtusega alasid ja liike.  Süüdistused haruldaste liikide ohustamise ja kaitsealade hävitamise kohta on alusetud ning ei oma mingit seost Graanul Investi tegevusega.

Mitmekesisus on tagatud rangete kontrollmehanismidega

Graanul Investi tarneahelat auditeeritakse regulaarselt jätkusuutlikkuse nõuete osas alates metsast kuni tootmiseni. Bioenergia tootmiseks kasutatav biomass tuleb jäätmevoogudest, mis ei ole teiste tööstuste poolt kasutatavad ning on nende jaoks ülejääk. Madalaima kvaliteediga puitmaterjali kasutamine bioenergias ei mõjuta Eesti metsamajandamise praktikaid. Eestis on tõhus metsaseadus ning kaitstava metsa hulk on aja jooksul järjest kasvanud, mitte vähenenud.

Metsamajandamine, mis järgib neid kindlaid looduskaitselisi piiranguid ja juhindub ekspertide sanitaar-ja hooldusraiete soovitustest, on positiivne näide jätkusuutlikust metsamajandamisest. Natura 2000 piirides ning turba-ja valgalade metsades toimuvad metsamajandamise tegevused järgivad kõiki vajalikke tingimusi. Neis metsades tehtavad tööd on läbinud hindamise ning nende seaduslikkus ja vajalikkus on kinnitatud riiklike institutsioonide poolt. Nendel aladel toimuvad raied on väga piiratud ulatuse, kestuse ja liigivaliku poolest. Vajalikud piirangud on töötatud välja keskkonnaameti ja valdkonna ekspertide poolt juhindudes iga piirkonna eripäradest ning seal elevate liikide vajadustest.

Graanul Invest tugineb oma töös põhimõttele, et läbimõeldud metsa kaitsmine on oluline ning kogu meie toorme varumine peab toimuma jätkusuutlikult, et kaitsta meie looduse mitmekesisust ning kõrge väärtusega metsi. Kogu meie kasutatav toormaterjal on nende väärtustega kooskõlas ning oleme pühendunud sellele, et metsamaterjali varumine toimuks läbi jätkusuutlikke ja legaalsete tarneahelate ning metsade.