Vastavalt Taani Pressinõukogu otsusele oli Taani TV2 Østjylland 10. novembri uudislugu Preferred by Nature sertifitseerimisettevõtte ja Graanul Investi kohta kallutatud ning ei esitanud tõest pilti.

10. novembril avaldas TV2 Østjyllandi õhtuses uudistesaates 12-minutilise uudisloo, milles käsitleti Eestis toodetud puidugraanulite importi Taani. Paralleelselt avaldati ka artikleid, mis kõik on ilmunud lehel tv2ost-jylland.dk. Kajastuse eesmärk oli kahtluse alla seada pelletitest toodetud kaugküttesoojuse „100% jätkusuutlikkus“ ning vastavus PEFC, FSC ja SBP-sertifikaatide nõuetele.

Koostöös MTÜ-ga Eesti Metsa Abiks filmitud uudisloo teemade käsitlus oli tahtlikult ning sihipäraselt moonutatud, eesmärgiga „tõestada“ puidu päritolu läbipaistmatust ja „probleeme“ pelletite tooraine „100 % jätkusuutlikkusega“.

Puidu päritolu sertifitseerimise ja auditeerimisega tegelev ettevõte Preferred by Nature esitas Taani pressinõukogule kaebuse TV2 Østjylland eksitava kajastuse vastu. Vastavalt pressinõukogu otsusele ei ole TV2 Østjylland sihilikult esitanud tõest pilti.

Uudisloos kasutatakse levinud demagoogiavõtteid, seades ühe läbiva teemana kahtluse alla, et „ei ole olemas 100% garantiid, et Taani saabuvad puidugraanulid on toodetud jätkusuutlikult“.

Uudiste kontekstis ei selgitata, mida tähendab autori hinnangul „jätkusuutlik“. Uudisloos viidatakse korduvalt, et muuhulgas pärineb osa Graanul Investi tehastes kasutatavat puitu lageraiealadelt, samuti ei ole iga üksik puidukoorem audiitori poolt eraldi kontrollitud. Mõlemad „probleemid“ on kunstlikult fabritseeritud: lageraied on kõikjal Euroopas seaduslik ning tunnustatud metsade majandamise praktika, millel ei ole „jätkusuutlikusega“ ühest seost. Samuti ei ole audiitori ja sertifitseerija roll teostada kontrolli iga üksiku saadetise järele. Tooraine sertifitseerimise ning vastavuse autiteerimise eesmärk on sõltumatu kontroll ja järelevalve ettevõtete tööprotsesside ning nende kvaliteedi üle.

Audiitorite roll on tagada, et kogu tooraine päritolu ning selle käitlemisega seotud protsessid on igal ajahetkel täpsed ning tooraine tõendatud, konkreetse raiega seotud päritolu on 100% kontrollitav.

Graanul Invest järgib tunnustatud sertifitseerimissüsteemide poolt välja töötatud tarneahela nõudeid, mille alusel on võimalik jälgida puidu päritolu tagasi kuni sertifitseeritud metsakinnistuni. Sertifitseeritud puidutööstuste kogukonna liikmena toetab Graanul Invest metsa majandamist, mis säilitab väärtuslikku metsaelustikku ja kindlustab ohutud, tervislikud ja õiglased töötingimused metsades töötavatele inimestele. Läbi puidu sertifitseeritud tarneahela välistatakse kontrollimata pärituluga materjal, mis võib pärineda keskkonna ja sotsiaalses mõttes kõige kahjulikumatest allikatest.

Jätkusuutliku väärtusahela tunnustuseks on Graanul Investile väljastatud säästliku metsamajandamise, jätkusuutliku tarneahela, kvaliteetse toodangu ja toimiva juhtimissüsteemi sertifikaadid. Sõltumatute osapoolte kontrolltegevused aitavad kindlustada parima teenuse ettevõtte praegustele kui ka tulevastele klientidele ja koostööpartneritele.

Graanul Invest kontrollib ja mõõdistab täpse digitaalse mõõtesüsteemi abil eranditult iga üksiku tehase territooriumile siseneva toorainesaadetise. Kontrollitakse saatedokumente, saadetise vastavust dokumentatsioonile ning lisaks tehakse ka elektrooniline topeltkontroll, mille käigus konkreetse raie ja kinnistuga seostatult kontrollitakse ning välistatakse kattuvus looduskaitseliste piirangute või vääriselupaigaks kuulutatud aladega. Garanteerime 100% toodetud pelletite ja kasutatud tooraine vastavuse PEFC, FSC ja SBP-sertifikaatide nõuetega.

Pelletid ehk küttegraanulid on tahke biokütus, mis on üks paindlikumaid ja efektiivsemaid taastuvenergia allikaid asendamaks gaasi, naftat või põlevkivi.

Puidujääkide kasutamine energeetikas võimaldab liikuda kliimaeesmärkide täitmise poole, sest nii põletame vähem naftat, põlevkivi ja maagaasi. Säästlikult toodetud puidupõhine biomass on keskkonnasõbralik energiaallikas, kui tooraine pärineb loomulikest jäätmevoogudest, ei konkureeri hinnas ega väärtuses teiste tööstusharudega ning on toodetud võimalikult väikese keskkonnamõjuga. Sellistele kriteeriumitele vastavast biomassist toodetud energia võib võrreldes söe-energiaga elutsükli jooksul vähendada CO2 emissiooni kuni 98% ning on kliimaeesmärkide saavutamiseks möödapääsmatu.

Graanul Invest Grupp on üle 19 aasta arendanud bioenergeetika valdkonda ja olnud oma tipptasemel protsesside ja tehnoloogiatega sektori liider. Graanul Investi rahvusvaheline kontsern käitab 12 kaasaegset pelletitehast Baltikumis ja USAs ning kuut soojuse ja elektri koostootmisjaama Eestis ja Lätis. Grupis töötab 500 inimest.