Kasvav bioenergia nõudlus ei avalda negatiivset mõju Läti metsadele

Indufor, üks maailma juhtivaid metsa- ja loodusressursside nõustamisteenuse pakkujaid, on koostanud põhjaliku aruande, et pakkuda konsultandi nägemust puidupõhise bioenergia nõudluse mõjust Läti metsaressurssidele, -majandamisele ja turusuundumustele.

Analüüsist ilmneb, et Läti metsade pindala ja metsaga kaetus on viimase kahe aastakümne vältel suurenenud ning puuduvad tõendid metsade kadumisest. Metsade pindala suurenemise peamine põhjus on Nõukogude okupatsiooni ajal ja pärast seda harimata jäetud põllumajanduslike maade looduslik metsastumine.

Eeldatavasti suurenevad metsade koguvarud veelgi, kuna raiete hulk on siiani moodustanud ainult 65% aastasest juurdekasvust. Raporti hinnangul ei ohustaks Läti metsavarusid isegi raietaseme tõus viimaste kümnendite maksimaalsele täheldatud tasemele.

Graafik: Maa kasutus Lätis

Üle poole Lätis on kaetud metsaga, mis teeb sellest ühe Euroopa metsarikkama riigi. Intensiivselt majandatud üheliigilised metsad ei ole Läti metsadele iseloomulikud, sest metsade raiering on pikk ja valdav on looduslik metsauuendus. Viimastel aastakümnetel on loodusliku metsauuenduse osakaal püsinud stabiilselt 65% kandis uuendatud metsa pindalast, kuid külvamine ja istutamine on viimastel aastatel aina populaarsemaks muutunud. Majandamise parimate praktikatega on esirinnas riigile kuuluv sektor ning aina suurenev osa eraettevõteid parandavad erametsaomanike metsamajanadamise standardeid.

Graafik: Metsauuenduse kategooriad

Turge domineerib kodumaise saematerjali nõudlus ja paberipuidu eksport

Metsade raietaseme peamine mõjutaja on saeveskite, vineeritehaste ja ekspordi nõudlus ümarpuidu järele. Kuna strukturaalse puidu turud on piiratud, siis tekib lehtpuude puhul palju madala kvaliteediga puitu. Lätis puudub kodumaine tselluloositurg ja kohalikud vineeriturud on piiratud. Seetõttu saab suurt osa madala kvaliteediga puidust kasutada ainult küttepuude ja biomassi tootmiseks.

Raiejäätmete kogumine on viimase 15 aasta jooksul kasvanud tänu soojus- ja koostootmisjaamade suurenenud võimsustele ja nõudlusele. Sealjuures on puidugraanulite ekspordi suurenemisel olnud puidu hindadele piiratud mõju. Kütte- ja hakkepuidu tooraine turul on konkurents väike ja seetõttu on turg üsna stabiilne.

Aruandes märgitakse, et põllumajanduslike maade metsastumise tõttu on puude liikide koosseisus tekkinud mõningaid muutusi – kuuse- ja laialehiseid lehtmetsi on männimetsadega võrreldes varasemast rohkem. Suurenenud nõudlus väikese läbimõõduga lehtpuu järele on tinginud raietaseme tõusu varem majandamata metsastunud põllumajanduslikel maadel, millele kasvavad tavaliselt laialehelised lehtpuud.

 Loe kogu raportit

Loe Draxi metsanduse meeskonna kokkuvõtet raportile