Kampaaniad, mis seavad kahtluse alla biomassi kasutamise energia tootmiseks, eiravad olulisi fakte

Osa käimasolevaid meediakampaaniaid ja -väljaandeid kahtleb puitmassi kasutamises taastuvenergia tootmiseks, kuid paljud neist ei arvesta tegeliku metsanduspraktika ja bioenergia süsteemidega, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA).

Metsa bioenergia on metsandussektori lahutamatu osa, mis täidab osa bioenergia nõudlusest, arendades välja metsade majandamise meetodeid ja tööstuslikke protsesse kütuste, soojuse ja elektri tootmiseks koos saepalkide, paberi ja paljude teiste biopõhiste toodetega. Eksitavad meediakampaaniad eiravad etappe, mis on tänaseks säästlikku metsamajandamist silmas pidades läbitud, seda just Euroopas ja Põhja-Ameerikas.

Rahvusvaheline Energiaagentuur peab väga oluliseks teadvustada, et biomassi toodetakse ja kasutatakse vastutustundlikult. Hiljutistes üleskutsetes edastatud valeinformatsiooni tõttu valitseb oht, et biomassi väärtus säästliku tooraine ja energiaallikana satub laialdase aga teadmatu kahtluse alla, mis võib viia tõsiste tagajärgedeni süsinikuneutraalsuse saavutamiseks püstitatud globaalsete eesmärkide täitmisel.

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus leidis, et 50% Euroopa Liidus bioenergia tootmiseks kasutatavast puidust on pärit kõrvalsaadusetest nagu metsatööstuse kaasproduktid ja ringlusse võetud puit, 17% puulatvadest, okstest ja muudest jääkidest ning 20% tüvepuidust – mis on enamasti alusmetsa puit, peenetüveline puit või ebakvaliteetsed tüved, mida ei saa kasutada ei saeveskites ega paberitööstuses.

Rahvusvaheline Energiaagentuur rõhutab, et igasugune biomassi raie, kas bioenergiaks, ehitusmaterjaliks, paberiks või muuks otsarbeks, peaks jääma jätkusuutlikkuse piiridesse. See eeldab majandamispõhimõtteid, mis väldiksid liigraiet ja tagaksid ökoloogilise säästlikkuse ning kultuurilise ja puhkamisega seotud väärtuse. Seetõttu on viimase 30 aasta jooksul välja töötatud ja kasutusele võetud vastutustundliku metsamajandamise standardid, näiteks FSC või PEFC. Tänapäeval on maailmas miljoneid hektareid FSC või PEFC alusel sertifitseeritud metsi. Euroopa kriitiliste meediakampaaniate sihikuks olev taastuvenergia direktiiv tegelikult taotlebki täiendavaid nõudeid metsa biomassi kasutamisele energeetikas.

Säästev bioenergia on koheselt kättesaadav, võimaldades asendust

Kõige olulisem kliimamuutuste leevendamise meede on energia- ja transpordisüsteemide võimalikult kiire ümberkujundamine, et saaksime jätta fossiilse süsiniku maa alla. Säästev bioenergia on koheselt kättesaadav ja ühildub olemasoleva energiataristuga, võimaldades kivisöe, maagaasi või naftakütuste kohest asendamist. Seetõttu võib see mängida olulist rolli energiasüsteemi ümberkujundamisel saavutamaks süsinikuneutraalsus.

Kõik, kes valdkonnaga seotud, tunnistavad säästva metsamajanduse tähtsust biomassi hankimise eeltingimusena. „Säästev metsamajandus“ hõlmab ka bioloogiliselt mitmekesiste alade kaitset, mis tagab raiejärgse tootmisvõimsuse taastamise ja säilitamise, mille tulemusena jätkab majandatav mets atmosfääri CO2 muutmist puiduks.

Nõudluse suurenemine bioenergia ja muude metsasaaduste järele koos selgete turunõuetega säästvale metsandusele võib tõhustada metsade uuendamist ja nende paremat majandamist, tuues kaasa tervemad metsasüsteemid ja metsa kiirema kasvu, võrreldes olukorraga, kus metsad jäävad majandamata. Üldjuhul vähendab metsade majandamine ka metsapõlengutest ja haigustest/kahjuritest tingitud süsinikukadu, mis kliimamuutuste tõttu on üha levinum murekoht.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri väitel ei tohiks välistada puitbiomassi kasutamist kasvava energiavajaduse ja süsinikuneutraalsete eesmärkide täitmisel, sest välistamine võib kaasa tuua jätkusuutmatuid trende. Pigem tuleks keskenduda sellele, milline tegevuskava, uuendused ja määrused on vajalikud, et tagada säästlikkus ja tõhus üleminek bioenergiale ja biotoodetele.