Eesti metsade biomass vastab jätkusuutlikkuse nõuetele, kinnitab Hollandi Heitmekoguste Amet NEa.

Hollandi Heitmekoguste Amet (NEa) leidis oma aruandes, et Eesti biomassi tarned Hollandi energiasektorile vastavad kehtestatud jätkusuutlikkuse nõuetele ning kõik Graanul Investi meetmed suurenenud riskide maandamiseks on õiged. Graanul Invest seisukohast on tervitatav, et aruanne sisaldab olulisi seisukohti ja soovitusi Eesti biomassi jätkusuutlikkuse kohta ning kutsub jätkuvalt huvigruppe kaasa aitama säästva bioenergeetika kogu potentsiaali realiseerimiseks.

21. juunil avaldas Hollandi Majandus- ja Kliimaministeerium NEa Eesti biokütuste jätkusuutlikkuse kohta aruande. Uuringu tellijaks oli Hollandi valitsus vastuseks SOMO organisatsiooni esitatud kahtlustustele. NEa-l kui kliimapoliitika sõltumatul järelevalve teostajal paluti hinnata, kas Graanul Investile omistatud biomassi jätkusuulikkuse sertifikaadid vastavad kinnitatud nõuetele.

  • NEa kinnitab, et Graanul Investi poolt Eestist Hollandisse tarnitud biomass vastab Hollandi seadustes sätestatud jätkusuutlikkuse kriteeriumidele. Graanul Invest tunnustab NEa põhjalikku kontrolli ning nõustub aruande järelduste ning esitatud soovitustega.
  • NEa väljendab suure kindlustundega, et SOMO aruandes esitatud probleemid ei ole seostatavad Hollandisse tarnitud biokütustega.
  • Lisaks märgib NEa oma järelduses, et Eesti metsade struktuurse mittesäästliku majandamise kohta viiteid ei leitud.

Graanul Investil on kogu grupi ulatuses väga ranged nõuded ja eeskirjad toormeks kasutatavale biomassile. Kogu meie pelletitootmiseks kasutatav biomass on varutud läbi seaduslike ning kontrollitud tarneahelate jätkusuutlikult majandatud metsadest. Kuna Graanul Invest grupp ja meie partneritest metsatööstuse ettevõtted järgivad neid nõudeid täpselt ning pühendunult, on meil hea meel, et NEa tunnustab Eesti metsamajandamise kvaliteeti ja läbipaistvust.

NEa juhtis tähelepanu asjaolule, et jätkusuutlikkuse põhimõtete  rakendamisel on mõned täiendavat tähelepanu väärivad punktid. Muuhulgas julgustatakse suuremale dialoogile sidusrühmade, ekspertide, sertifitseeritud ettevõtete ja sertifitseerimisasutuste vahel, et suurendada vastastikust arusaamist biomassiga seotud süsiniku ja ökoloogilise jalajälje mõõtmisest ning mõjust. Graanul Invest nõustub selle soovitusega täielikult ja on valmis panustama seotud osapooltega koostöö tugevdamisse, et veelgi täiustada jätkusuutlikkuse nõudeid.

Graanul Investi kvaliteedi ja sertifitseerimise juht Mihkel Jugaste: „Kontrollime võrdse rangusega biomassi vastavust jätkusuutlikkuse põhimõtetega iga üksiku metsakinnistu osas. Kogu informatsioon ja alusandmed, mis võimaldasid NEa aruandes anda säästlikkusele väga positiivne hinnangu, on, ja on alati olnud kättesaadavad kõikidele sidusrühmadele ning organisatsioonidele, kes soovivad seda infot saada. Hollandi ametkonnad peaksid kõigiti toetama ning maksimeerima biomassi hankimist läbi kontrollitud ja jätkusuutlike tarneahelate – vastasel korral fossiilkütuste impordi suurenemine jätkub.

Graanul Invest on pühendunud üleilmse jätkusuutliku taastuvenergia süsteemi loomisele, mis asendaks saastavad fossiilkütused. ÜRO valitsuste vaheline kliimapaneel (IPCC), Rahvusvaheline Energiaagentuud (IAA) ja Suurbritannia Kliimamuutuste Komitee kinnitavad, et jätkusuutlikult majandatud metsade puidu biomassil on ülioluline roll kliimaeesmärkide saavutamisel ning kliima soojenemisega võitlemisel.